πλατφόρμα e-learning

Πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης “STEM for the Visually Impaired students”

Η εξ’ αποστάσεως πλατφόρμα του προγράμματος INSIDE έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ως ένα δυναμικό και πολυδιάστατο εργαλείο με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό και επιμορφώσεις του προγράμματος. Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει σύγχρονες υπηρεσίες εκπαίδευσης (όπως webinars – διαδικτυακά σεμινάρια), τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτές, μαθητές και όποιος ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο του προγράμματος, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν και προωθήσουν την υλοποίηση διεπιστημονικών έργων STEM σε σχολικά περιβάλλοντα ένταξης που φοιτούν μαθητές με οπτική αναπηρία.

1. STEM Εγχειρίδιο για Τάξεις/Τμήματα Ένταξης που περιλαμβάνουν μαθητές με οπτική αναπηρία

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο, πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό/δάσκαλο που επιθυμεί να ακολουθήσει τακτικές και πρακτικές ένταξης για μαθητές με οπτική αναπηρία και να υλοποιήσει STEM έργα στην τάξη/τμήμα και θεματική που διδάσκει. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες για τους εκπαιδευτές σχετικά με την ανάπτυξη σχεδίων μαθήματος, την οργάνωση της τάξης και την υλοποίηση STEM έργων με την βοήθεια της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, ώστε να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές με οπτική αναπηρία.

learning platform
learning platform

2. Διαδικτυακά σεμινάρια: Τρισδιάστατη Εκτύπωση για διεπιστημονικά STEM έργα, κατάλληλα για άτομα με οπτική αναπηρία

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες θεματικές ενότητες: το παιδαγωγικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης στην διδασκαλία, τα οφέλη αυτής για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες, τα εμπόδια για την χρήση της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης στην Εκπαίδευση, βασική 3D σχεδίαση σε ελεύθερο λογισμικό, χρήση λογισμικών στρωματοποίησης (Slicing), δομή και εξαρτήματα ερασιτεχνικών FDM 3D εκτυπωτών και σχεδίαση STEM έργου με την βοήθεια της Τρισδιάστατης εκτύπωσης.

3. Ανοιχτή βάση δεδομένων για πρότυπα STEM έργα, κατάλληλα για μαθητές με οπτική αναπηρία

Σε αυτήν την βάση δεδομένων θα περιληφθούν όλα τα STEM έργα, συνοδευόμενα από πλήρεις οδηγίες και τα σχέδια μαθήματος, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στην διάρκεια του έργου. Στα σχέδια μαθήματος θα γίνεται διάκριση για την εφαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας τόσο για τους μαθητές με χαμηλή όραση όσο και για τους μαθητές με ολική έλλειψη όρασης.

learning platform