Γρανάζια

Αντικείμενο: Φυσική , Μαθηματικά,
Τεχνολογία
Τάξη: 1η – 3η Γυμνασίου
Ηλικίες: 12-16 ετών
Λέξεις Κλειδιά: Φυσική, γρανάζια, σχέση μετάδοσης
Μορφή της ομάδας: Ομάδες μαθητών βλέποντες και μη βλέποντες (2
3 άτομα)

 

Gears EL