Δύναμη τριβής

Αντικείμενο: Φυσική
Τάξη: 1η Λυκείου
Ηλικίες: 16 ετών
Λέξεις Κλειδιά: Φυσική, Μαθηματικά, τριβή ολίσθηση, τριβή κύλισης, δύναμη
Μορφή της ομάδας: Ομάδες μαθητών (2-3 άτομα)

 

Frictional force EL