Κινητική Ενέργεια

Μαθήματα: Φυσική, Μαθηματικά
Τάξεις: A΄ – Β΄ Λυκείου
Ηλικίες: 15-17 ετών
Λέξεις κλειδιά: κινητική ενέργεια, διανυθείσα απόσταση, κέντρο μάζας, ταχύτητα
Τύπος ομάδας: Ομάδες μαθητών βλέποντες και μη βλέποντες

Kinetic Energy EL